Where2goCanada


Canada is a large and diverse country of opportunities, and one of the most common questions Ukrainians who have their CUAET ask is: “where in Canada should I move to?”. Where2goCanada is a tool that helps Ukrainians identify cities offering the best opportunities for their line of work, and provides further city profile information to help inform their decision on where’s the best fit for them.

Canada is a large and diverse country of opportunities, and one of the most common questions Ukrainians who have their CUAET ask is: “where in Canada should I move to?”. Where2goCanada is a tool that helps Ukrainians identify cities offering the best opportunities for their line of work, and provides further city profile information to help inform their decision on where’s the best fit for them.

Канада – велика країна різноманітних можливостей, і одне з найпоширеніших запитань українців, які отримали візу CUAET, це: «куди саме переїхати у Канаді?». Where2goCanada — це інструмент, який допомагає українцям обирати  міста, що пропонують найкращі можливості для їхньої сфери роботи, і надає додаткову інформацію про місто, щоб допомогти їм прийняти рішення щодо того, яке місто підходить найкраще.

Why did we create Where2goCanada? | Чому ми створили Where2goCanada?

As the war broke out in Ukraine, millions of Ukrainians were displaced and making decisions of where to try to continue living a normal life – for some, that choice was Canada. We at Pathfinders, founded in March 2022, and operating the Canada desks at high-traffic touchpoints such as Warsaw Central Station, GlobalEXPO Center, Przemysl, and other sites noticed that one of the top questions we would get was: “where in Canada should my family and I go?”

We saw from early resettlement experience of Ukrainians abroad and from immigration experts that employment is the top success factor in resettlement – it satisfied the self-sufficiency that all Ukrainians desire, the ability to return to a normal life, and the foundation to learn, save money, and unlock new opportunities. That’s why we created Where2goCanada – the online tool that takes a jobs-first approach to empower Ukrainians to make their own informed resettlement decision.

Чому ми створили Where2goCanada?

Коли в Україні почалася війна, мільйони українців були переміщені та приймали рішення, де продовжувати жити нормальним життям – і багато українців обрали Канаду.Ми в компанії Pathfinders, заснованій у березні 2022 року та з керуючими канадськими службами в точках зустрічі з великою кількістю українцівм, як наприклад,  центральний вокзал Варшави, центр GlobalEXPO, Перемишль та інші сервіси, помітили, що одним із найпопулярніших запитань, яке ми отримували, було: « Куди саме, в Канаді, нам слід поїхати?»

З досвіду переселення українців за кордон та від експертів з питань імміграції ми побачили, що найголовнішим фактором успіху переселення є працевлаштування – воно задовольняє потребу самореалізації та самодостатності, якої прагнуть усі українці, здатність повернутися до нормального життя, продовжити або розпочати навчання, зекономити гроші і відкрити нові можливості. Ось чому ми створили Where2goCanada – онлайн-сервіс, який використовує підхід, орієнтований на роботу, щоб допомогти українцям прийняти власне, обґрунтоване рішення про переїзд.

What does Where2goCanada do? | Що робить Where2goCanada?

Where2goCanada (W2gC) is simple – you find your job title, it shares the top cities where they’re hired and needed, and provides you more information to know about those cities.

Here’s how it works:

 1. Finding your job title: you can lookup your job title by searching with keywords or finding it through the National Occupational Classification as defined by the Government of Canada; this will show you the skills, duties, and typical experience of the job
 2. Where the job is mostly employed and in-demand: based upon government employment data, identifies the top 3 cities that employ that job title, and the top 3 cities where they have the biggest vacancies for that job
 3. City-specific information: not only does it provide average salary for that job in that city, it also provides profile information on the city (built with local partners) to help inform your decision. This includes: cost of living data, benefits and challenges of that city, demographic and climate data, and Ukrainian resettlement support service organizations.

Що робить Where2goCanada?

Where2goCanada (W2gC) простий – ви знаходите свою посаду, сервіс знаходить найкращі міста, де найбільш необхідні фахівці саме з вашої спеціальності, а також іншу загальну інформацію про ці міста.

Ось як це працює:

 1. Пошук вашої посади: ви можете знайти свою посаду, здійснивши пошук за ключовими словами або знайшовши її в Національній класифікації професій, визначеній урядом Канади; там Ви зможете знайтинавички, обов’язки та типовий досвід роботи.
 2. Де  робота найбільш популярна та користується попитом: на основі державних даних про зайнятість, визначаються 3 найкращі міста, де затребувані  такі спеціальності, і 3 найбільші міста, де є найбільше вакансій для цієї посади.
 3. Інформація щодо конкретного міста: вона не лише надає середню зарплату для цієї роботи в цьому місті, але також надає профільну інформацію про місто (створену спільно з місцевими партнерами), щоб допомогти вам прийняти рішення. Це включає: дані про вартість життя, переваги та проблеми цього міста, демографічні та кліматичні дані, а також українські служби підтримки переселення.

What are NOC codes, and how are they relevant? | Що таке коди NOC і наскільки вони актуальні?

Put simply, NOC codes are defined and tracked by the Canadian government to classify the jobs, their skills and duties. We pull the government’s data tracking the NOCs, at a city level, on their employment numbers, employment vacancies, and average salaries used in the tool.

Other users of NOC codes are by employment agencies, employers, immigration agencies, and others to understand your skill levels and experience, which may help you finding potential adjacent jobs, refer you to supports, and potentially in Permanent Residence decisions. Having a sense of what your NOC code might be may be able to help you describe this to potential employers, employment agencies, immigration advisors, and others.

Що таке коди NOC і наскільки вони актуальні?

Простіше кажучи, коди NOC визначаються та відстежуються канадським урядом для класифікації робочих місць, їхніх навичок та обов’язків. Ми збираємо дані уряду, які відстежують NOC на рівні міста щодо їхньої зайнятості, вакансій і середньої зарплати, які використовуються в сервісі.

Іншими користувачами кодів NOC є агентства з працевлаштування, роботодавці, імміграційні агентства та інші, щоб зрозуміти рівень ваших навичок і досвіду, що може допомогти вам знайти потенційну  роботу, направити вас до служби підтримки та, можливо, прийняти рішення про постійне проживання. Розуміння того, який Ваш кодNOC, може допомогти вам описати це потенційним роботодавцям, агентствам з працевлаштування, імміграційним радникам та іншим.

What are the cities and information available? | Які міста та інформація доступні?

We selected the ‘top 12’ cities that have strong job demand and networks of support to Ukrainians. While smaller cities or towns may also be desirable, you can use these cities as an estimate of the area and its surrounding areas needs.

For each city, you’ll find information we’ve gathered and developed with our partners on other factors that can help you in your decision, including:

 • Average salary for your job in that city
 • Cost of living: an average based upon a family of 4
 • Demographics: population profile 
 • Considerations: the attractions to and challenges of living in that city 
 • Supports to the Ukrainian community: key contact organizations for resettlement

You can see information on “All Cities” in the tool.

Які міста та інформація доступні?

Ми обрали «топ-12» міст, які мають великий попит на роботу та велику мережу підтримки українців. Хоча менші міста також можуть бути бажаними, Ви можете використовувати інформацію про основніміста для того, щоб мати розуміння попиту та потреб менших міст та територій навколо цього міста.

Для кожного міста Ви знайдете інформацію, яку ми зібрали та розробили разом із нашими партнерами, яка містить інформацію про фактори, які можуть допомогти вам прийняти рішення, зокрема:

Середня зарплата для вашої спеціальності  в цьому місті

Вартість життя: середня, з розрахунку на сім’ю з 4 осіб

Демографія: інформація про  населення

Факти : привабливість і труднощі життя в цьому місті

Підтримка української громади: ключові контакти організацій для переселення

Ви можете переглянути інформацію про «Усі міста» у сервісі.

I’m a licensed professional from Ukraine (e.g., doctor, lawyer, accountant, etc.) – can I continue in this profession in Canada? | Я ліцензований спеціаліст з України (наприклад, лікар, юрист, бухгалтер тощо) – чи можу я продовжити цю професію в Канаді?

Local licensing is required depending on the profession and jurisdiction (these professions are typically described as NOC Skill Type 0, A, and B. Check with your local employment agency for further information for your province and profession for credential recognition and educational requirements.

Я ліцензований спеціаліст з України (наприклад, лікар, юрист, бухгалтер тощо) – чи можу я продовжити цю професію в Канаді?

Місцеве ліцензування вимагається залежно від професії та юрисдикції (ці професії зазвичай описуються як NOC Skill Type 0, A та B. Зверніться до свого місцевого агентства з працевлаштування, щоб отримати додаткову інформацію щодо вашої провінції та професії, і щодо визнання сертифікатів та освітніх вимог.

I’ve heard there will be NOC code updates — how will that impact the app? | Я чув, що будуть оновлення кодів NOC – як це вплине на додаток?

We are aware of the updates and while this will change code numbers and a limited number of job titles, the function of the app in identifying a city does not change. Your local employment agency will be able to help you convert your code from this app to the updated codes.

Я чув, що будуть оновлення кодів NOC – як це вплине на додаток?

Ми знаємо про оновлення, і хоча це змінить номери кодів і обмежену кількість назв посад, функція програми для визначення міста не зміниться. Ваше місцеве агентство з працевлаштування зможе допомогти вам перенести ваш код із цієї програми на оновлені коди.

Does the app cost anything? Do I share any personal data? | Чи додаток є безкоштовним? Чи надаю я будь-які особисті дані?

The app is free to use and tracks no personal data.

Чи додаток є безкоштовним? Чи надаю я будь-які особисті дані?

Додаток безкоштовний для використання та не відстежує особисті дані.

How can I provide feedback on bugs, other helpful features, or thank-yous? | Як я можу надіслати відгук про помилки, пропозиції чи подяку?

The tool is an evolving, improving tool, so we welcome any of these! Please contact us at: info@pathfindersforukraine.com

Як я можу надіслати відгук про помилки, пропозиції чи подяку?

Цей інструмент розвивається та вдосконалюється, тому ми будемо раді почути ваші відгуки! Будь ласка, зв’яжіться з нами за адресою: info@pathfindersforukraine.com